БАГАТСТВО НАДР – СИЛА КРАЇНИ

 


UA EN
UA
ГоловнаАсоціаціяДокументиДоговір про членство в АНКУ

Договір про членство в АНКУ

 
Договір 
про членство в асоціації 
 
 
 
м. Київ                                                                                                 "_____" _______________ 2022 
 
 
 
Асоціація "Надрокористувачі України" (далі - Асоціація), в особі Президента Асоціації Сторожева Р. І., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ___________________________________________________, (далі - Член Асоціації) в особі ________________________________, що діє на підставі ______________________, з іншого сторони, що разом іменуються надалі сторони, уклали цей Договір про наступне: 
 
1. Сторони відповідно до цього Договору виходять з того, що інтересам кожної з них відповідає співпраця у сфері науково-технічної діяльності, створення нових ринків збуту, впровадження цивілізованих правил і звичаїв ділового партнерства, виконання робіт і надання послуг господарюючим суб'єктам усіх форм власності. 
 
2. Член Асоціації підтримує мету діяльності Асоціації, її завдання і цілі і зобов'язується дотримуватися взятих на себе зобов'язань відповідно до Договору не заподіювати шкоди діловій репутації Асоціації і не наносити будь-який матеріальний збиток, зате Асоціація визнає економічну самостійність і комерційну незалежність Члена Асоціації, а також доцільність поширення прав членів Асоціації відповідно до Статуту, а саме: 
 
брати участь в управлінні справами Асоціації в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Асоціації, вносити пропозиції для розгляду Загальними зборами членів Асоціації, брати участь в роботі комітетів і підкомітетів Асоціації т.д .; 
 
на пільгових умовах брати участь у будь-якій діяльності, що здійснюється в межах Асоціації, а також переважного користування послугами, технічними засобами і системами Асоціації тощо.; 
 
отримувати відкриту інформацію про діяльність Асоціації; 
 
припинити цей Договір у порядку і на умовах, визначених сторонами; 
 
в разі ліквідації Асоціації, отримати майно, якщо воно було тимчасово передано останньому у користування; 
 
використовувати належність до Асоціації відповідно до стандартів етичної і професійної поведінки. 
 
3. На підставі вищевикладеного Сторони зобов'язуються спільно діяти для досягнення загальних господарських цілей відповідно до статутних завдань та економічних інтересів кожної зі сторін цього Договору. 
 
4. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного. 
 
5. Для швидкого досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації та семінари, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв'язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів. 
 
6. Сторони домовилися, що інформація, яка стала відома про діяльність один одного при укладенні та виконанні Договору, є конфіденційною лише в тому випадку, якщо Сторони визнали її такою шляхом додаткового письмового погодження. Конфіденційність в розумінні Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди іншої Сторони. 
 
7. Конкретні форми та розміри участі Сторін у здійсненні спільних проектів будуть визначатися додатковими угодами та договорами (протоколами). 
 
8. Цей Договір є рамковим і служить підставою для укладання, якщо Сторони визнають це необхідним, конкретних договорів (на проведення НДР, постачання, про спільну діяльність тощо). 
 
9. Доходи, отримані в результаті спільної діяльності та ділового співробітництва, розподіляються в кожному окремому випадку за згодою сторін. 
 
10. Дія цього Договору поширюється на невизначений термін, доки Сторони зацікавлені у продовженні взаємовигідного співробітництва. 
 
11. Цей Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. 
 
12. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України. 
 
13. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво до дотримання лише наявних у ньому вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків. 
 
14. Місцезнаходження, підписи Сторін 
 
 
 
АСОЦІАЦІЯ
 
Асоціація «Надрокористувачі України»
 
Міцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Бажова, 9
 
Код ЄДРПОУ 36240523
 
UA563003460000026006016472701 
 
АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346
 
 
Президент Асоціації 
 
 
 
__________________________ / Сторожев Р. І. /